Svensk tjänste optimering AB ALLMÄNNA VILLKOR

Kunden samtycker till att tillhandahålla följande inom angiven tidsram:

A. Tillhandahålla nödvändig information om annonskampanjen som efterfrågas genom introduktionssamtal eller enkät, inom 5 arbetsdagar från förfrågan.

B. Förse bolaget med efterfrågade bilder och annat material för annonser, inom 10 arbetsdagar från förfrågan.

C. Om kunden inte har kontakt med bolaget på 30 dagar, förbehåller sig bolaget rätten att säga upp avtalet. I sådana fall förfaller obetalda avgifter och faktureras vid tidpunkten för uppsägningen.

ERSÄTTNING OCH BETALNING

A. Ångerrätt: Privatpersoner och enskilda firmor har 14 dagars ångerrätt från avtalets undertecknande. Ångerrätten utnyttjas genom skriftligt meddelande till bolaget inom ångerfristen.

B. Arbetskostnad: Enligt det som avtalas med kund.

C. Moms: Samtliga priser som presenteras av bolaget, inklusive timtaxan och annonskostnader, anges exklusive moms. Moms tillkommer på angivna priser enligt lag.

ÄGANDERÄTT

Bolaget behåller upphovsrätten till allt material som produceras. Kunden bekräftar att bolaget får använda och ändra befintligt material.

TVISTER

Tvister ska hanteras enligt svensk lag. Om kunden avbryter betalningar efter ångerfristen så har D&AD Media rätt att frysa och lägga ner hemsida till den tidpunkt då fakturan är betald igen och bolaget förbehåller sig rätten att kräva betalning för utfört arbete enligt avtal. Vid tvist om betalning ska kunden även ersätta bolagets kostnader för att driva ärendet.

KOMMUNIKATION

Kommunikation sker via e-post, telefon och sms. Bolagets kontorstid är vardagar 08:00-17:00. Bolaget svarar vanligtvis på e-post inom 24-48 timmar.

AVTALSTID

Avtalstiden är 12/24/36 månader, om inte annat avtalats. Avtalet förlängs automatiskt med 12 månader i taget, om det inte sagts upp senast 3 månad före avtalstidens slut.

AVTALETS GILTIGHET

Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av samtliga frågor som avtalet berör. Skulle någon bestämmelse vara ogiltig påverkar det inte giltigheten av övriga delar. Avtalet är juridiskt bindande från undertecknandet, förutom för privatpersoner och enskilda firmor som omfattas av ångerrätt upp till 14 dagar.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Svensk lag gäller för avtalet. Tvist ska avgöras i svensk domstol.